Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is van toepassing wanneer iemand niet goed meer voor zijn eigen financiën kan zorgen. Bijvoorbeeld door dementie, psychische problematiek of door een lichamelijke of (licht) verstandelijke beperking. Bij verkwisting of het hebben van (problematische) schulden. De bewindvoerder neemt dan uw financiële administratie en het beheer over de eigendommen over .

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

De cliënt neemt, al dan niet in overleg met een maatschappelijk werker, contact op met Boonzaaijer Bewindvoering voor het maken van een eerste, vrijblijvende, afspraak. Deze afspraak vindt plaats bij de cliënt thuis of de maatschappelijke organisatie. We brengen de financiële situatie van de cliënt in kaart. Boonzaaijer Bewindvoering verzorgt vervolgens de aanvraag bij de kantonrechter. De gehele procedure neemt ongeveer zes weken in beslag.

Wat kunt u van ons als bewindvoerder verwachten?

Onze taak is het beheren en beschermen van het inkomen en vermogen van de cliënt. Wij dienen hiervoor jaarlijks verantwoording af te leggen. Onze belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het:

 • betalen van vaste lasten en betalen van leefgeld
 • opstellen van een budgetplan (overzicht inkomsten/uitgaven)
 • verwerken van zakelijke post
 • opstellen van een boedelbeschrijving
 • aanvragen bijzondere bijstand
 • aanvragen van uitkeringen
 • aanvragen kwijtscheldingen
 • aanvragen van toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag
 • afsluiten van verzekeringen
 • verzorgen van uw belastingaangifte (box 1)
 • regelmatig overleg met de cliënt/hulpverlener

Uw inkomsten zullen wij op een aparte bankrekening beheren. U blijft zelf beschikken over een eigen bankrekening waarop wij uw leefgeld overboeken. Van de beheerrekening betalen wij de vaste lasten en alle bijkomende noodzakelijke onkosten.

Verantwoording aan de kantonrechter

Als bewindvoerders dienen wij jaarlijks over onze werkzaamheden verantwoording af te leggen aan de kantonrechter. In een jaarverslag geven wij het totaalbedrag aan van:

 • inkomsten
 • vaste lasten
 • betaalde schulden
 • nog te betalen schulden
 • begin- en eindtegoed

Schulden

Indien er sprake is van een schuldenregeling zullen wij ervoor zorgdragen dat deze volgens afspraak uitgevoerd wordt. Alleen bij een geringe en overzichtelijke schuldenlast zullen wij proberen tot een minnelijke regeling te komen met de schuldeisers. Het saneren van grotere schulden behoort niet tot de taken van de bewindvoerder. In het geval er sprake is van een problematische schuldenlast zal de cliënt worden verwezen naar bijvoorbeeld de Gemeentelijke Kredietbank (Orionis) voor schuldbemiddeling. Bij toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) kan na verloop van drie jaren (36 maanden) een “schone lei” worden verkregen. Tijdens dit schuldhulptraject kan Boonzaaijer Bewindvoering zorgdragen voor het beheren en beschermen van het inkomen en vermogen van de cliënt.

Wat kost bewindvoering?

De tarieven van bewindvoerders worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters. Wanneer uw inkomen ontoereikend is de kosten voor het bewind te dragen, kan in sommige gevallen een beroep worden gedaan op bijzondere bijstand van de gemeente. Boonzaaijer Bewindvoering beoordeelt of u voor een dergelijke voorziening in aanmerking komt en zal, indien nodig, deze aanvraag verzorgen. Voor de aanvraag bij de kantonrechter dient de cliënt een bedrag aan griffierechten te betalen. Hiervoor kan mogelijk vermindering worden aangevraagd door het indienen van een inkomensverklaring.

Einde beschermingsbewind

Beschermingsbewind wordt ingesteld wanneer iemand door lichamelijke of geestelijke beperkingen niet meer in staat is zijn persoonlijke financiële belangen te behartigen. Het beschermingsbewind kan voor bepaalde of onbepaalde tijd ingesteld worden. De kantonrechter kan de maatregel opheffen als de betreffende persoon zijn persoonlijke belangen weer zelfstandig kan behartigen. Als het beschermingsbewind wordt vervangen door curatele of de onderbewindgestelde komt te overlijden, wordt de bewindvoering beëindigd.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen in uw situatie?

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen ook kunt u een folder aanvragen.